Verantwoording

Het bestuursverslag en de jaarrekening vormen samen het jaarverslag van het samenwerkingsverband. De informatie in de jaarrekening is opgenomen in de financiėle paragraaf van het bestuursverslag.

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van start gegaan en daarmee ook het samenwerkingsverband passend onderwijs. Schoolbesturen hebben vanaf deze datum de zorgplicht, de middelen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Om dit te realiseren werken zij samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs.

In het intensieve transitiejaar (2014-2015) was de kernopdracht: soepele overgang van WSNS/REC naar Passend Onderwijs - geen kind tussen wal en schip - door organisatieopbouw en gelijktijdige implementatie. In 2015-2016 konden we voortbouwen op het fundament dat in het transitiejaar is gelegd met als kernopdracht: verankeren van de afspraken in het ondersteuningsplan in denken en doen van teams, scholen en schoolbesturen.
 
Voor dit jaarverslag is het ondersteuningsplan 2015 -2019 het uitgangspunt. Het ondersteuningsplan beschrijft voor alle beleidsdoelstellingen de beoogde resultaten, welke indicatoren gebruikt worden om die resultaten zichtbaar te maken en welke instrumenten worden ingezet om de benodigde gegevens te ontsluiten. Met dit jaarverslag wordt inzicht gegeven in de ontplooide activiteiten van schoolbesturen en samenwerkingsverband en - voor zover in deze fase van ontwikkeling mogelijk langs de lijn van - outputindicatoren. Dit jaarverslag dient als kwalitatieve en kwantitatieve verantwoording over de inzet en resultaten in 2015- 2016 aan participerende schoolbesturen en scholen, ministerie en andere betrokkenen bij het onderwijs in onze regio. De financiėle verantwoording vindt plaats in de jaarrekening 2016.
 
De verantwoording in dit jaarverslag vindt plaats aan de hand van het 4R-model (richting, ruimte, resultaat en rekenschap). De Richting is vastgesteld in het ondersteuningsplan. Resultaten zijn het gevolg van de Ruimte die schoolbesturen en scholen nemen en krijgen om hun handelwijze in te zetten om de doelen van de gekozen Richting te realiseren. Samenwerkingsverband, schoolbesturen en scholen geven Rekenschap, zowel in de betekenis van "zich rekenschap geven van" (luisteren en laten beļnvloeden) als in de betekenis van rekenschap afleggen (zich verantwoorden).
        
        
Print Afdrukken
Delen